אמנת שירות


פרטיות וצנעת הפרט

כחלק מאמנת השירות שלנו אנו מתחייבים לפעול מול לקוחות "פרישה פלוס" במקצועיות ובנאמנות ולהעמיד לרשותם את הידע והמומחיות שלנו. אנו מתחייבים לנהוג בזהירות רבה במידע הנמסר לנו מהלקוח או מי מטעמו וכן במידע אשר יתקבל אצלנו מהגופים המוסדיים או המסלקה הפנסיונית לפי העניין.

אנו מתחייבים לעשות שימוש במידע הנ"ל רק לצורך מתן השירות אותו התבקשנו לספק עבור הלקוח או קרובו ולא להעבירו לכל גורם אחר למעט אם הורה לנו על כך הלקוח או מי מטעמו.

דרכי ההתקשרות עמנו

ניתן ליצור איתנו קשר בכל אחת מהדרכים הבאות:

באתר האינטרנט: www.prishaplus.co.il

במשרדנו: שדרות ההסתדרות 32, צ'ק פוסט חיפה

               ימים: א'-ה' בשעות 09:00-17:00

               משרדנו נגישים לציבור בעל צרכים מיוחדים.

בטלפון:    072-2711660

בפקס:     04-8420445

בדוא"ל: info@prishaplus.co.il

זמני מענה לפניות לקוחות

נושא

זמני מענה

הערות

   
פנית לקוח לקבלת מידע או הסברה או הכוונה

עד

2 ימי עסקים

מתן מענה ענייני ראשוני בגין פניה שהתקבלה בכתב – במייל / פקס/ דואר או בפניה טלפונית לנציג שירות הכוללת מענה אנושי    
פנית לקוח (קיים או לשעבר) לצורך קבלת אישור או  מסמך הנמצא ברשותינו

עד

7 ימי עסקים

     
פנית לקוח לקבלת אישור או מסמך הנמצא ברשות הגופים המוסדיים, הנוגע למוצרים שבגינם רכש שירות מהסוכנות

זמן סביר

בהתאם לתשובת הגופים המוסדיים, בכפוף להוראות כל דין    
פנית לקוח להעברת בקשה לביצוע פעולה או שינויים במוצרי ביטוח או במוצרי החיסכון הפנסיוניים או הפיננסיים שבגינם רכש שירות מהסוכנות.

תוך

זמן סביר

בהתאם לתשובת היצרנים, בכפוף להוראות כל דין    
בקשת לקוח לתיאום פגישה או שיחה עם עם בעל רישיון סוכן ביטוח פנסיוני

עד

7 ימי עסקים

תתואם פגישה במשרדי החברה או שיחה טלפונית עם סוכן ביטוח, בשעות הפעילות כמפורט לעיל:    
פנית לקוח בעניין תביעה מפוליסת ביטוח ששווקה על ידינו או שבגינה רכש הלקוח שירותים 

עד

7 ימי עסקים

מתן מידע אודות זכויות הביטוח של הפונה, דרכי הפעולה העומדים בפניו, ולאחר מכן המשך מעקב אחרי תגובת היצרנים

גילוי נאות

"פרישה פלוס יועצים בע"מ " אינה בעלת רישיון סוכן פנסיוני או רישיון תאגיד לייעוץ פנסיוני.

מתכנני הפרישה מטעמה הנם בעלי רישיון פנסיוני כחוק. על אף זאת, "פרישה פלוס יועצים בע"מ" תפעל מול לקוחותיה בשקיפות מלאה, באובייקטיביות מוחלטת, ללא כוונה של קבלת תגמול מגופים מוסדיים  המנהלים מוצרי ביטוח ו/או מוצרים פנסיוניים מכל סוג ומין שהוא אלא בהסכמה מראש של הלקוח.  שכר הטרחה שתגבה פרישה פלוס יועצים בע"מ יסוכם מראש  עם הלקוח טרם מתן השירות.