אז מאיפה כדאי לקבל פנסיה?


https://www.flickr.com/photos/atoach/

לעיתים קרובות, אנו פוגשים פורשים, אשר בהבינם את גודל הקצבאות הצפויות להם (מביטוח לאומי ומהחיסכון הפנסיוני), מבקשים להגדיל את הפנסיה מכספים שונים כגון:  כספים הוניים  או קצבתיים vmcurho בקופות הגמל השונות או מכספים פרטיים. 

מהן האפשרויות העומדות לרשותם?

דרך אחת, היא להתבונן באמצעות עדשת המיסוי: קצבה מוכרת או קצבה מזכה.

קצבה מוכרת – פדיון כספים הוניים והפקדתם יחד עם כספים זמינים אחרים בפוליסת ביטוח יוצרת קצבה פטורה ממס, שאינה מוגבלת בתקרה. אפשר לבצע זאת על שם כל אחד מבני הזוג בהתאם לצרכים המשפחתיים  (הפקדה לפי תיקון 190).

קצבה מזכה – ניוד של כספים הצבורים בקופות גמל/פוליסות/קרנות פנסיה, לפוליסת ביטוח משלמת לקצבה או לקרן פנסיה חדשה. ניוד כספי "תגמולים" ייצור קצבה מזכה חייבת במס בהתאם לכללי מיסוי קצבאות (למעט תגמולים שכבר נזקפו כהכנסה בעת ההפקדה).

לכאורה, עדיף לייצר קצבה מוכרת פטורה ממס. האין זאת?  לא בהכרח.

דרך אחרת, היא להתבונן ברמת המוצר המשלם: פוליסת ביטוח מול קרן פנסיה חדשה מקיפה.

לאחרונה סיים משרד האוצר את השלב הראשון ברפורמת הקצבאות: הקצאת אג"ח מיועדות בשיעור של 60% לפנסיונרים החוסכים בקרנות פנסיה חדשות וביטול מנגנון הגיבנת האקטוארית ביחס למתניידים חדשים לקרנות אלו.

מהלך זה מאפשר לפנסיונרים קבלת קצבה שרובה המכריע אינו תלוי בשוק ההון. למעשה, כל אדם, יכול להעביר את הצבירות בקופת גמל לתגמולים (הונית) או לחיסכון (לקצבה) וכן את הצבירה בפוליסות או בקרנות פנסיה אחרות, ולהמירה, כולה או חלקה, לקצבה.

המגבלה היחידה נעוצה בכמות הכסף שרשאית הקרן החדשה לקלוט (סך הצבירה מוגבל למקסימום ההפקדה לקרן מקיפה X חודשי הוותק בקופה המעבירה או ינואר 1995 ובהפחתת הצבירה הקיימת בקרן החדשה מקיפה).

נכון לינואר 2018 מדובר על סכום של כ- 1.12 מלש"ח לערך!

לעומת מגבלה זו, ניוד או הפקדה לפוליסת הביטוח החדשות אינו מוגבל בסכום

פרט למגבלת הסכום, קיימים הבדלים מהותיים שונים בין המוצרים:

נושא

פוליסת ביטוח

קרן פנסיה חדשה זכאית

דמי ניהול מקבלת קצבה:

0.6% בחברות הגדולות

עד 0.5%
סוג המקדם:

מוגן מפני התארכות תוחלת חיים

אינו מובטח מפני התארכות תוחלת חיים

מגבלת ניוד:

ללא הגבלה

עם הגבלה

מגבלת הפקדה ח"פ:

ללא הגבלה

מוגבלת ב 48,732 ₪ בשנה

סוג התקשרות:

חוזה

תקנון

איזון אקטוארי:

לא רלוונטי

רלוונטי

אג"ח מיועדות:

אין

60% לפחות

מסלולי השקעות לפנסיונרים:

יש

יש

מסלולי קצבה ללא שארים וללא מוטבים:

יש

יש בכפוף להוכחת מצב משפחתי

מסלולי קצבה מובטחים תקופת מינימום תשלומים:

יש

יש

מסלולי קצבה עם זכאות שארים:

יש

יש

מסלולים משולבים:

בחלק מהחברות

בכל הקרנות

סוג הקצבה בניוד:

מזכה – חייבת במס

מזכה-חייבת במס

סוג הקצבה בהפקדה:

מוכרת – מעל הרובד הראשון

מוכרת מעל רובד ראשון

כמה מילים על מסלולי הפרישה בקרן הפנסיה:

יחיד (רווק, גרוש, אלמן) רשאי לבחור מסלול פרישה ללא הבטחה וללא שיעור זכאות לפנסיית שארים אחריו.  כל שאר הפורשים ינקבו בשיעור הפנסיה הרצויה להם לשארים, שבין 30% ל 100% מפנסיית הזקנה הפורש.

ניתן לבחור במסלול המשלב זכאות לפנסיית  שארים יחד עם תקופת תשלומים מובטחת של 60, 120, 180 ואף 240 תשלומים בכפוף לתקנון.

לדוגמא, פנסיונר בקצבה של 5,000 ₪, מבקש מסלול פרישה מובטח 240 תשלומים עם 30% לשארים.

במקרה פטירה בטרם חלפו 240 תשלומים, יהיו זכאים השארים לאחת משתי האפשרויות הבאות: המשך קבלת פנסיה של 5,000 ₪  עד תום תקופת ההתחייבות, ולאחר מכן הפחתתה ל 1,500 ₪  או קבלת הקצבה המופחתת של 1,500 ₪  ואת הפער של 3,500 ₪ X יתרת התקופה כסכום מהוון ח"פ .

במקרה של פטירה במהלך תקופת ההתחייבות, כאשר אין שארים זכאים לקצבה, יקבלו המוטבים את יתרת הקצבאות שנותרו לתום תקופה כסכום ח"פ מהוון!

נקודות למחשבה:

הפקדת סכום ח"פ מעל 48,732 ₪ מתאפשרת רק לפוליסת ביטוח או לקופת גמל, אך ניתן לבחון ניוד לקרן פנסיה חדשה בכפוף למגבלת הניוד (וותק והצבירות קיימות).

הגנת המקדם המובטח בפוליסה צריכה להיבחן מול הגנת האג"ח המיועדות בפנסיה.

דמי הניהול בביטוח יקרים בכ-20% מאלו שבקרן הפנסיה.

מגוון מסלולי הפרישה והתאמתם לפורש.

משטר המס השורר על הקצבאות ושאר כספי הפורש ובן/בת הזוג.

נכון להיום, לא ניתן לחזור ממסלול הפרישה שנבחר לאחר קבלת הקצבה הראשונה.

 אז מה עושים:

 ראשית,  בירור צרכים ותיאום ציפיות. שנית, מיפוי נתוני החיסכון הפנסיוני, מקורות הכנסה נוספים וכן כספים פנויים.  בהתאם לכך, שרטוט של אפשרויות הקצבה מהפוליסות הקיימות והחדשות וכן מקרן הפנסיה החדשה. המלצה ומימוש:  רק לאחר הבנת המשמעויות הרגשיות והכלכליות. על כן אין לראות באמור לעיל משום המלצה גורפת ועל כל פורש לבחון פרטנית בהתאם למצבו האישי, משפחתי בריאותי וביחס למוצרי החיסכון הפנסיוני שלו.

סוד ההליכה על המים נעוץ בידיעה היכן מונחות האבנים!

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.